دکتر سعید قارونی

دلت شاد و لبت خندان بماند
برایت عمرجاویدان بماند
خدارا میدهم سوگند برعشق
هرآن خواهی برایت آن بماند
بپایت ثروتی افزون بریزد
که چشم دشمنت حیران بماند
تنت سالم سرایت سبز باشد
برایت زندگی آسان بماند
تمام فصل سالت عید باشد
چراغ خانه ات تابان بماند

نوروز ، یادگار ماندگار یاران دیروز این دیار
و پاسداشت پاکی ها ، نیکی ها و پهلوانی ها بر همه ایرانیان نیکوسرشت خجسته باد . . .


با احترام:دکتر سعید قارونی اصفهانی

بهترین داروخانه ورامین , داروخانه دکتر قارونی اصفهانی , داروخانه دکتر قارونی ورامین , داروخانه دکتر قارونی ورامین , داروخانه ورامین